Viser innlegg med etiketten Psyko. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten Psyko. Vis alle innlegg

fredag 2. februar 2018

Dette går ikke upåaktet hen

I henhold til Psykisk helsevernloven, både den som er, og den som var før den, kan tvungen medikamentell behandling nyttes om pasienten er til fare for seg selv eller andre, eller om slik behandling ansees for å være livsnødvendig. Det framgår ikke av loven at slik behandling skal nyttes, men at den kan nyttes.

I forskriften som regulerer tvungen behandling er det en bestemmelse om at den som er akutt sinssyk, ikke skal utsettes for tvungen medikamentell behandling.

Behandlingen jeg i tjue år har vært utsatt for er klart i strid med både lov og forskrift. Man har visst hvilken situasjon jeg står i, og man har erfart at jeg raskt er kommet til hektene ved innleggelser, og likevel er jeg i tjue år blitt tvangsbehandlet med kraftige doser invalidiserende medikamenter. Det er klart straffbart.

.·: :·.

fredag 19. januar 2018

Psykiatere og diagnoser

Det å diagnostisere er veldig enkelt. Om en bil ikke slutter å rulle når en trykker på bremsepedalen er den «inadekvat». Noen sier rett ut at den har en bremsefeil. Og den er en fare på veien. Da må må legge inn sand i hjullagrene slik at den ikke ruller så fort, ikke sant? Det er logisk. Saken er at psykiatere ikke har peiling. De kan ikke reparere.

.·: :·.

torsdag 18. januar 2018

Medisinsk sakkyndige

Saken mot Anders Behring Breivik viste med all mulig tydelighet at man ikke kan stole på medisinsk sakkyndiges uttallelser. Av medisinsk sakkyndige ble han først erklært schizofren, og ettersom jeg forstår psykotisk i gjerningsøyeblikket, og av medisinsk sakkyndige ble han etterpå erklært ikke schizofren, og tilregnelig. Likevel fortsetter man i Retten å bruke medisinsk sakkyndige, og Lovgiver har til og med innført forvaring som straffeform, utløst av medisinsk sakkyndiges dommer. Det er uhørt.

Det må etter mitt skjønn i Retten skilles mellom sak og person. Etter mitt skjønn bør spørsmålet om tilregnelighet komme etter at skyldspørsmålet er avklart, og straffen forkynt.

.·: :·.

lørdag 13. januar 2018

Psykologers tittel

Der er rundt regnet 7000 autoriserte psykologer i Norge. Og der er forskjell på folk. I dette tallet er ikke medregnet psykiatere. Der er 1825 psykiatere. De er det også forskjell på. De er ulikt skolerte, hva gjelder teori, og de praktiserer ulike metoder innenfor samme teoretiske retning om de ikke er tro. Man skal ha et rimelig statistisk utvalg for å få grep på hva en spesialist mener.

Mitt anliggende i denne bloggposten er embetsstudiet. Psykologistudiet ble embetsstudium ved Lov av 29. juni 1956. Og man kan mene at det var en feil av Kongen som da ble gjort. Men man kan også mene at lovvedtaket ble gjort mens der ennå var få skoler i psykologien, og før private praksiser, og før bruk av psykologer i forvaltning, skole, bedrifter og forskning. Man kan mene at Kongen mente personlig ivaretagelse var et anliggende for Staten, og at Kongen ville påse at utdanningen var forsvarlig. Hva man etter mitt skjønn bør bli enige om, er at denne tittelen, altså embetsstudium, i dag bør bortfalle.

.·: :·.

torsdag 11. januar 2018

Praksis i Psykiatrien

Praksis i Psykiatrien nå er at faglig ansvarlig søker Kontrollkommisjonen om å få behandle pasienten som vedkommende ønsker. Og institusjoner og avdelinger får rutiner godkjente av Kontrollkommisjonen i det reglementene nedfelles. Tenk dere hva det betyr med hensyn til den faglig ansvarliges holdning. Og tenk dere hvor avviklet Kontrollkommisjonen blir som kontrollorgan.

En embetsmann, enn si en tjenestemann i Staten, skal ikke søke kontrollorganet om å få behandle noen som vedkommende vil. Vedkommende skal orientere kontrollorganet om det vedtak vedkommende gjør.

.·: :·.