tirsdag 30. januar 2018

Tilfellet Emma Watson

I Harry Potter filmene var der en pike de kalte Hermione Granger, og hun var Harry Potters følgesvenn. Karakteren ble spilt av Emma Watson. I dag er Emma Watson voksen. På internett i dag er å finne nakenbilder av Emma Watson, og klipp fra pornofilmer som klart viser at Emma Watson er hypnotisert eller gjenstand for andre tilfeller av det de på engelsk kaller "mind control". Jeg mener at det grunnleggende i såkalt "mind control" er frykt.

På NRK.no er der en artikkel å finne (se | her |) hvor det hevdes at at bildene og videoene av Emma Watson er manipulerte, og at man kjenner til, og selv kan bruke, den teknologien som manipuleringen er gjort ved. Det er løgn.

De seksualiserte bildene og videoene av Emma Watson er myntet på å skape frykt, og avhengighet. Den nevnte artikkelen på NRK.no er myntet på det samme. NRK er statskanal i Norge. Det er imidlertid verdt å tenke seg at kong Harald ikke har noen befatning med denne artikkelen. Og det er verdt å tenke seg at President Trump ikke har noen befatning med de bildene av Emma Watson som viser at hun er hjernedød.

.·: :·.

lørdag 27. januar 2018

Mye fint

Spesielt nå er der noen fantastiske kunstnere som presenterer arbeidene sine på Google+ samfunnet Sketching, painting & drawing. Man bør nesten se det. Det er så nitrist, synes jeg, hva jeg har sett i gallerier, myntet på å ta fra oss troen på mennesket. Her, på dette nettstedet, er virkelig inspirerte verk. Men man må være våken. Satan prøver å ta fra oss gnisten. Datamanipulerte fotografier. Og juks.

.·: :·.

tirsdag 23. januar 2018

Mor Norge

I 1914 ble det utgitt en to-kroners minnemynt i sølv.


Se fotografi og forklaring hos | Samlerhuset |

Motivet skapte rabalder. Og jeg tenker meg at Olav Aukrust lot seg engasjere, og at diktet "Solmøy" er en reaksjon på mynten. Aukrust døde i 1929, og diktet "Solmøy" kom ut i 1931, i samlingen "Norske terningar", som var etterlatte dikt.

SOLMØY
Olav Aukrust, i «Norske terningar» (1931)

Du kalde gyger som stendigt står her
og kastar skugge på tunet vårt:
du er den u-norske ånd som rår her.
Eg veit ei onnor som lengtar sårt.

Eg veit ei onnor, som lenge venta,
og ho er den som er Norigs brur.
Ho er så tindrande norsk, den gjenta,
og ho er fagrar, enn nokon trur.

*

Ditt namn er Solmøy, din song er siger.
Og soleis er meg ei sanning sagd:
For deg no rivne skal gygri diger,
ja for di strålande augnebragd.

Dei trur, du er ikkje god nok til oss.
Er me gode nok, tru, for deg?
D'et det, det spørst um, so sant me vil oss,
dei mål som òg krev den rette veg.

Dei trur seg trygge, dei trur du stivfraus,
dei trår mot fagnad hjå framandt viv.
Dei trur deg burte, dei trur deg livlaus –
Du som er liv av vårt inste liv!

Du som til himmels på ørnevengjer
bar det veldige Voluspå!
Du som på heilage harpestrengjer
kunde Draumkvædetonen nå. –

Du kjem og kveikjer båd' hug og vilje;
du fyller brunnvatn i mitt krus.
Lat meg i løyndom for deg få gilje
og nemnast son i din faders hus!

Eg trur på deg, Solmøy, som på si Rakel
Jakob, trass alt det hjarte-gnag.
Å tene deg er eit sant mirakel –
sjau år for deg tyktest meg ein dag!

Eg elskar deg, Solmøy! Som Adam Eva –
fordi det slett ingi onnor var!
Ja du åleine min elsk kann gjeva
det sanne, einaste sæle svar!

.·: :·.

Styresett

En lærer en del av å være kunstner. Ta det å tegne ansikter som eksempel. For det første er det de som lager et rutenett på motivet (fotografiet) som de kopierer til tegnearket. Innenfor en liten rute er det lett å få vinkler og proporsjoner riktige, ikke sant, så de kan lage nesten fotografiske gjengivelser. Mange av de som gjør det sånn er fantastiske til å skyggelegge. For det andre er det de som lager en sånn sirkel på tegnearket som utgangspunkt for ansiktet. Der er sikkert sirkel for kropp, også. Man lager noen streker, og sirkelen deles opp i proporsjoner, slik at man vet hvor stor avstanden skal være mellom hake og munn, for eksempel, sett i forhold til andre avstander. Også disse kan lage veldig nøyaktige tegninger. Og så er det sånne som meg. Vi er de tredje. Vi er opptatte av å få det til, og prøver etter fattig evne å få vinkler og avstander og proporsjoner riktige, men hva som opptar oss, er å få til et uttrykk. Og det blir nesten aldri identisk med uttrykket i motivet. Men det blir sært. Det blir kunst.

Og sånn er det også med det å være en innbygger i staten, ikke sant. Noen vil ha diktatur. For det første. Noen vil ha klar tilhørighet, ved modeller, og måte å gjøre det på. For det andre. Og noen, som meg, vil ha klart definert hva som er rett og hva som er galt og alene det, og godtar ikke å bli fortalt hvordan en skal gjøre det. Det er det tredje. Det er kunstnerne. Det er vi som gjør staten levende.

.·: :·.

Knesatt i Nürnbergprossessene

I Nürnbergprossessene etter den Andre Verdenskrig var der noen som søkte frifinnelse på det grunnlag at de (bare) fulgte ordre. Dette ble ikke aktet av domsstolen. Tvert i mot ble det prinsipp knesatt, at man har plikt til å nekte å utføre ordre om visse vilkår er til stede. Dette prinsipp skaper, om nødvendig, presedens for rettsoppfatningen i norske domsstoler, i det Norge har ratifisert de folkerettslige konvensjoner. Om nødvendig vil denne bestemmelsen i dommene under Nürnbergprossessen inngå i det som i jussen kalles "forarbeider". Det er et generelt prinsipp som kommer til anvendelse i alle saker for domsstolen.

I Forsvaret undervises det om dette. Men prinsippet gjelder for alle deler av Forvaltningen, ikke sant. Jeg har opplevd triste ting i psykiatrien. Og jeg har opplevd at folk har sagt at de bare fulgte befalinger. Men prinsippet er helt klart.

Og sånn er det også å være besatt, ikke sant. Og sånn er det å være hypnotisert. En må ha sitt på det tørre ved ikke å gjøre vondt.

.·: :·.

fredag 19. januar 2018

Psykiatere og diagnoser

Det å diagnostisere er veldig enkelt. Om en bil ikke slutter å rulle når en trykker på bremsepedalen er den «inadekvat». Noen sier rett ut at den har en bremsefeil. Og den er en fare på veien. Da må må legge inn sand i hjullagrene slik at den ikke ruller så fort, ikke sant? Det er logisk. Saken er at psykiatere ikke har peiling. De kan ikke reparere.

.·: :·.

torsdag 18. januar 2018

Medisinsk sakkyndige

Saken mot Anders Behring Breivik viste med all mulig tydelighet at man ikke kan stole på medisinsk sakkyndiges uttallelser. Av medisinsk sakkyndige ble han først erklært schizofren, og ettersom jeg forstår psykotisk i gjerningsøyeblikket, og av medisinsk sakkyndige ble han etterpå erklært ikke schizofren, og tilregnelig. Likevel fortsetter man i Retten å bruke medisinsk sakkyndige, og Lovgiver har til og med innført forvaring som straffeform, utløst av medisinsk sakkyndiges dommer. Det er uhørt.

Det må etter mitt skjønn i Retten skilles mellom sak og person. Etter mitt skjønn bør spørsmålet om tilregnelighet komme etter at skyldspørsmålet er avklart, og straffen forkynt.

.·: :·.